ಪರಿವಿಡಿ:ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳು.pdf

Pages   (key to Page Status)   

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಚೆನ್ನುಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾತು ಹೊನ್ನುಡಿ ಎರಡು ನುಡಿ ಪ್ರಕಾಶಕರ ಮಾತು ಪ್ರಕಾಶಕರ ಮಾತು ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ೧೧ ೧೨ ೧೩ ೧೪ ೧೫ ೧೬ ೧೭ ೧೮ ೧೯ ೨೦ ೨೧ ೨೨ ಪರಿವಿಡಿ ಪರಿವಿಡಿ ಪರಿವಿಡಿ ಪರಿವಿಡಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ೨೮ ೨೯ ೩೦ ೩೧ ೩೨ ೩೩ ೩೪ ೩೫ ೩೬ ೩೭ ೩೮ ೩೯ ೪೦ ೪೧ ೪೨ ೪೩ ೪೪ ೪೫ ೪೬ ೪೭ ೪೮ ೪೯ ೫೦ ೫೧ ೫೨ ೫೩ ೫೪ ೫೫ ೫೬ ೫೭ ೫೮ ೫೯ ೬೦ ೬೧ ೬೨ ೬೩ ೬೪ ೬೫ ೬೬ ೬೭ ೬೮ ೬೯ ೭೦ ೭೧ ೭೨ ೭೩ ೭೪ ೭೫ ೭೬ ೭೭ ೭೮ ೭೯ ೮೦ ೮೧ ೮೨ ೮೩ ೮೪ ೮೫ ೮೬ ೮೭ ೮೮ ೮೯ ೯೦ ೯೧ ೯೨ ೯೩ ೯೪ ೯೫ ೯೬ ೯೭ ೯೮ ೯೯ ೧೦೦ ೧೦೧ ೧೦೨ ೧೦೩ ೧೦೪ ೧೦೫ ೧೦೬ ೧೦೭ ೧೦೮ ೧೦೯ ೧೧೦ ೧೧೧ ೧೧೨ ೧೧೩ ೧೧೪ ೧೧೫ ೧೧೬ ೧೧೭ ೧೧೮ ೧೧೯ ೧೨೦ ೧೨೧ ೧೨೨ ೧೨೩ ೧೨೪ ೧೨೫ ೧೨೬ ೧೨೭ ೧೨೮ ೧೨೯ ೧೩೦ ೧೩೧ ೧೩೨ ೧೩೩ ೧೩೪ ೧೩೫ ೧೩೬ ೧೩೭ ೧೩೮ ೧೩೯ ೧೪೦ ೧೪೧ ೧೪೨ ೧೪೩ ೧೪೪ ೧೪೫ ೧೪೬ ೧೪೭ ೧೪೮ ೧೪೯ ೧೫೦ ೧೫೧ ೧೫೨ ೧೫೩ ೧೫೪ ೧೫೫ ೧೫೬ ೧೫೭ ೧೫೮ ೧೫೯ ೧೬೦ ೧೬೧ ೧೬೨ ೧೬೩ ೧೬೪ ೧೬೫ ೧೬೬ ೧೬೭ ೧೬೮ ೧೬೯ ೧೭೦ ೧೭೧ ೧೭೨ ೧೭೩ ೧೭೪ ೧೭೫ ೧೭೬ ೧೭೭ ೧೭೮ ೧೭೯ ೧೮೦ ೧೮೧ ೧೮೨ ೧೮೩ ೧೮೪ ೧೮೫ ೧೮೬ ೧೮೭ ೧೮೮ ೧೮೯ ೧೯೦ ೧೯೧ ೧೯೨ ೧೯೩ ೧೯೪ ೧೯೫ ೧೯೬ ೧೯೭ ೧೯೮ ೧೯೯ ೨೦೦ ೨೦೧ ೨೦೨ ೨೦೩ ೨೦೪ ೨೦೫ ೨೦೬ ೨೦೭ ೨೦೮ ೨೦೯ ೨೧೦ ೨೧೧ ೨೧೨ ೨೧೩ ೨೧೪ ೨೧೫ ೨೧೬ ೨೧೭ ೨೧೮ ೨೧೯ ೨೨೦ ೨೨೧ ೨೨೨ ೨೨೩ ೨೨೪ ೨೨೫ ೨೨೬ ಅರ್ಥಕೋಶ ಅರ್ಥಕೋಶ

ಪರಿವಿಡಿ

ಶುಭ ಸಂದೇಶ
iii
 
ಚೆನ್ನುಡಿ
iv
 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾತು
v
 
ಹೊನ್ನುಡಿ
vi
 
ಎರಡು ನುಡಿ
vii
 
ಪ್ರಕಾಶಕರ ಮಾತು
viii
 
ಕನ್ನಡದ ಮೇರುಕೃತಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ
x
 
ಲೇಖಕನ ಎರಡು ಮಾತು
xi
 
 
ರಮ್ಯ ಕಥೆಗಳು
೧-೫೧
 

 
ಮೈನಾವತಿ
ಜಾಣಸೊಸೆ
ಅಭೇದ
ಮಲವಯ್ಯಶೆಟ್ಟಿ
ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೊಡೆಯಬೇಕೆನ್ನುವ ರಾಜ
ಕಳ್ಳನ ಮಗಳು
ಕೊರವಂಜಿಯ ಕಲೆ
ಪಾಪಸಿನ ಗಂಡ
ದೇವರು ಕೊಟ್ಟರೇನು ಕಡಿಮೆ
ಅತ್ತೆಯ ಗೊಂಬೆ
ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು
ಜಂಬುನೀರಲ
ಪಾಪಾತ್ಮ ರಾಜ
ಒಂದು ಹಾಡು ಒಂದು ಕಥೆ
ಗರತಿ ಸಂಗವ್ವ
ಗರಡಿಯ ಗೆಳೆಯರು

ಅತಿಮಾನುಷ ಕಥೆಗಳು
೫೪-೮೬
 

ನಾಲ್ವರು ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು
ಶಿವಪಾರ್ವತಿಯರ ಸೋಲು
ಗಂಗಮ್ಮ - ತಂಗಿ
ನನಗೇನು ಕೊಟ್ಟರು
ಶಾಲಿನ ಚಿಂತೆ
ಸಣ್ಣಪೋರ
ತಿರುಮಂತ್ರ
ಬಿ೦ಬಾಲಿಯ ಅದೃಷ್ಟ
ಎಲ್ಲಮ್ಮನ ಮುನಿಸು
ಸೊಂಟನೋವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮಜ್ಜನ
ರಾತ್ರಿ ರಾಜ

 
ವಾಸ್ತವಿಕ ಕಥೆಗಳು
೮೮-೧೧೮
 

ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಅತ್ತೆ
ಅಳಿಯನ ಅರ್ಹತೆ
ತಂಗಿಗೊಬ್ಬ ಅಕ್ಕ
ಉದ್ದನ್ನವರ ಮುಂದೆ ಕೀರ್ತನ
ತಂದೆ ಮಗ
ಪಿಸುಣನಿಗೆ ಉಪಕಾರ
ಅಳಬೇಕಂದರೆ
ಬಾರದ ಬರ
ಕೊನೆಯಾಶೆ
ತಾಯ ಕೊಂದ ಪಾಪ
ರುಚಿಗಾರ ಸವಿಗಾರ
ದೀಪ ಮಾತಾಡಿತು
ಸೊಸೆಗೇನು ಅಧಿಕಾರ ?
ಮಾಡಿದ್ದೊಂದು ಆಗಿದ್ದೊಂದು

ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆ ಕಥೆಗಳು
೧೨೦-೧೪೪
 

ಸೇವಕನ ಸಂಬಳವೇಕೆ ಕಡಿಮೆ ?
ಮನೆ ಅಳಿಯ
ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ
ಬಟ್ಟಲ್ಯಾತಕ್ಕ ಕೆನಿ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕ
ಹಗಮಲ್ಲಿ ದಿಗಮಲ್ಲಿ
ಆಳುಮಗ ಇಕ್ಯಾ
ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕನ್ಯೆ ?
ಪಾದರಕ್ಷೆಯ ಪುಣ್ಯ
ಯುಕ್ತಿಗೊಂದು ಪ್ರತಿಯುಕ್ತಿ
ತುಂಟ ಬೀಗ

ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಕಥೆಗಳು
೧೪೬-೧೫೧
 

ತಮ್ಮಕ್ಕ ಅಕ್ಕೆಲೆ
ಉತ್ತರೀಮಳೆ

ನೀತಿ ಕಥೆಗಳು
೧೫೩-೧೬೪
 

ಕೊಂಡು ತಂದ ಮಾತು
ಕಾಳಿನ ಮೇಲಿನ ಹೆಸರು
ಗೌಡರ ನಾಯಿ
ಆಶೆ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದು
ಕಥೆಯದೇ ಕಥೆ

ಪ್ರಾಣಿ ಕಥೆಗಳು
೧೬೬-೧೮೧
 

ಮೂರು ಆಕಳ ಕರುಗಳು
ನೀರಲಗಿಡ
ಸತ್ತೇನು ಗುಬ್ಬಿ ?
ಮಿಡಿ ನಾಗೇಂದ್ರ
ಚೋಟ್ಟೆಪ್ಪನ ಗೆಳೆಯರು

ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರು ಮಿಗಿಲು
ಅದರ ಸಪ್ಪಳ ಬೇರೆ
ಕಾಮಣ್ಣ ಭೀಮಣ್ಣ
ಹೂಂ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಉಂಡಿ
ಹುರಮುಂಜಗೇಡಿ
ಶಿವರಾತ್ರಿ ಪಾರಣೆ
ಗಂಡ ಹೆಂಡಿರ ಕದನ
ಒಂಟಿಯ ಮೇಲಿನ ಶಹಾಣೆ
ಜಾತ್ರೆಯ ಗದ್ದಲ