ಮಹಾಕ್ಷತ್ರಿಯ/ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಎರಡು ಮಾತು

ದೋಷ: ಅಂತಹ ಪರಿವಿಡಿ ಇಲ್ಲ