ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಾಹಕರೆಂದರೆ ಸಿಸ್ ಆಪ್ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ವರ್ಗದವರಾಗಬಹುದು.


ತಾತ್ಪರ್ಯಗಳು ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಿಸ್ ಆಪ್ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಿಸ್ ಆಪ್ ವರ್ಗದ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್‌ನ ದಿನನಿತ್ಯದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು, ಪುಟಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕಲು ಅಧಿಕೃತ ಹಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ವರ್ಗದ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಇತರೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಿಸ್ ಆಪ್ ಅಥವ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.

ನಿರ್ವಾಹಕರಾಗುವುದು ಹೇಗೆ? ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಲು ಬಳಕೆದಾರರು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿ ಯೋಜನೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ವ್ವಕ್ತಿಯೆಂದು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಲು ಅಥವಾ ತಮಗೆ ತಿಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿ ನೇಮಿಸಲು ನಿರ್ವಾಹಕ ಮನವಿ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಸಲಹೆ ಕೊಡಲಿಚ್ಛಿಸುವ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ನಿರ್ವಾಹಕರ ಸಲಹೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗುವುದು.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಪುಟ ನೋಡುವುದು ಮರೆಯಬೇಡಿ.

ನಿರ್ವಾಹಕರ ಪಟ್ಟಿ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಿಸ್ ಆಪ್ ಆಗಿರುವ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಸಂಪಾದಿಸಿ

  1. ಸದಸ್ಯ:Ananth subray - ತಾತ್ಕಾಲಿಕ

ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾಗಿರುವ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಸಂಪಾದಿಸಿ