ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್:ತಿಂಗಳ ಕರಡು ಪರಿಶೀಲನೆ/ತಿದ್ದುವಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೃತಿಗಳು

(ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್:Proofread of the Month ಇಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿತ)

ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪುರಾವೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೃತಿಗಳು
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು, ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಸಮುದಾಯವು ಪುರಾವೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಯಾರಾದರೂ ಪುರಾವೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವು ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿನ ಪುರಾವೆ ಮಾಡಿದ ಪಠ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.ಈ ತಿಂಗಳ ಪುರಾವೆ ಮಾಡಿದ ಲೇಖನ

ಖಿನ್ನತೆ ಬನ್ನಿ ನಿವಾರಿಸೋಣ  (೨೦೧೭)
- ಡಾ॥ ಸಿ. ಆರ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್.

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಸಿದ್ದು: ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಚರಿತ್ರೆ
ಮುಂದಿನ ನಿಗದಿತ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಜುಲೈ ನಲ್ಲಿ ನೆಡೆಯಲಿದೆ.


Works requiring validation ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಸಂಪಾದಿಸಿ