ಮುಖ್ಯ ಮೆನು ತೆರೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ β

ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ

ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ; ಕಗ್ಗ ರಸಧಾರೆ:-ಅರ್ಥಸಹಿತಸಂಪಾದಿಸಿ

  • ಇಲ್ಲಿ ಕಗ್ಗದ ಪದ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅರ್ಥ ಆ ಸಂಪಾದರ (ರವಿತಿರುಮಲೈ) ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಅರಿವು ಮತ್ತು ಅವರ ವಿಚಾರ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸೀಮಿತ; ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಳ ಅರ್ಥಗಳು ಇರಬಹುದು -ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ - ಹಾಗಾಗಿ ಓದುಗರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು.
  • [ಸೂಚನೆ:ಪದ್ಯಗಳ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾದ ಪದ್ಯ ಬೇಕಾದವರು ಕೆಳಗಿನ ತಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಪದ್ಯದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು 'ಪದ್ಯಗಳ ಕಂತು' ಹಾಕಿದ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ಪರಿವಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿದರೆ ಬಯಸಿದ ಪದ್ಯ ಸಿಗುವುದು.
  • ಪದ್ಯ ಸೂಚಿ ಪುಟಗಳು:
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಪದ್ಯದ ಮೊದಲ ಪಾದ ಸೂಚೀ ಪುಟ ಪದ್ಯಗಳ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ ಪುಟ
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ-ಕಂತು ೧; ಪದ್ಯ ೧ ರಿಂದ ೩೦ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ-ಕಂತು ೧.
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ-ಕಂತು ೨; ಪದ್ಯ ೩೧ ರಿಂದ ೬೦ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ-ಕಂತು ೨.
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ-ಕಂತು ೩; ಪದ್ಯ ೬೧ ರಿಂದ ೯೦ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ-ಕಂತು ೩.
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ-ಕಂತು ೪; ಪದ್ಯ ೯೧ ರಿಂದ ೧೨೦ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ-ಕಂತು ೪.
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ-ಕಂತು ೫; ಪದ್ಯ ೧೨೧ ರಿಂದ ೧೫೦ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ-ಕಂತು ೫.
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ-ಕಂತು ೬; ಪದ್ಯ ೧೫೧ ರಿಂದ ೧೮೦ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ-ಕಂತು ೬.
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ-ಕಂತು ೭; ಪದ್ಯ ೧೮೧ ರಿಂದ ೨೧೦ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ-ಕಂತು ೭.
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ-ಕಂತು ೮; ಪದ್ಯ ೨೧೧ ರಿಂದ ೨೪೦ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ-ಕಂತು ೮.
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ-ಕಂತು ೯; ಪದ್ಯ ೨೪೧ ರಿಂದ ೨೭೦ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ-ಕಂತು ೯.
೧೦ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ-ಕಂತು ೧೦; ಪದ್ಯ ೨೭೧ ರಿಂದ ೩೦೦ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ-ಕಂತು ೧೦.
೧೧ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ-ಕಂತು ೧೧; ಪದ್ಯ ೩೦೧ ರಿಂದ ೩೩೦ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ-ಕಂತು ೧೧.
೧೨ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ-ಕಂತು ೧೨; ಪದ್ಯ ೩೩೧ ರಿಂದ ೩೬೦ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ-ಕಂತು ೧೨.

ಸೂಚನೆಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೋಡಿಸಂಪಾದಿಸಿ